Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT KNCB / CRICKET NEDERLAND 

Om onze diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het  noodzakelijk dat de KNCB in een aantal gevallen persoonsgegevens van je verwerkt.  

De KNCB respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al je  persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies  uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en  welke rechten u hebt.  

Welke gegevens worden door de KNCB verwerkt? 

Wij verwerken gegevens indien je:  

 1. Lid wordt bij een bij de KNCB aangesloten vereniging. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, pasfoto en overige gegevens die door jou aan je vereniging worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens). Tijdens de inschrijving als lid door de vereniging in de All United Database kent het administratiesysteem jou een KNCB bondsnummer toe wanneer je lid wordt van een vereniging. Deze gegevens worden automatisch ingelezen in de KNCB database, met uitzondering van jouw betaalgegevens en/of Burgerservicenummer. Deze laatste gegevens zal de KNCB nimmer verwerken. 
 2. Een door de KNCB aangestelde official bent (umpire, scorer of match official). Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, en overige gegevens die door jou worden verstrekt (eventueel aangevuld met uw betaalgegevens indien er sprake is van een vergoeding voor uw activiteit(en) als official). Betaalgegevens worden slechts verwerkt met als doel het uitbetalen van vergoedingen. 
 3. Binnen de KNCB als bestuurder of vrijwilliger actief bent (geweest). Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, emailadres en telefoonnummer, functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend; 
 4. Op de een of andere manier onderscheiden bent door de KNCB (erelid, lid van verdienste, kroondas, sportprijzen). Het gaat dan om de volgende gegevens: jouw naam (voor- en achternaam), adres, de naam van de onderscheiding en datum van toekenning; 
 5. Opgenomen bent in statistieken van de KNCB, zoals in de Kleefstra Almanak of in openbare statistische gegevens die opgemaakt worden naar aanleiding van wedstrijden die gespeeld zijn onder auspiciën van de KNCB. Het gaat dan om de volgende gegevens: jouw naam (voornaam, achternaam, initialen) en prestaties (wedstrijden, runs, wickets, vangen, stumpings en overige voor cricket gebruikelijke statistische gegevens);
 6. Deelneemt aan door de KNCB georganiseerde competities en wedstrijden. Jouw  voornaam, initialen en achternaam en prestatie zullen vermeld worden op scorekaarten  op de voor het cricketspel gebruikelijke wijze. 
 7. Deelneemt aan door de KNCB georganiseerde competities en wedstrijden en deze  wedstrijden worden uitgezonden via het Internet (live streaming), zullen jouw naam (voornaam, initialen en achternaam) in beeld (kunnen) komen via de scorekaart.  Daarnaast zal jij persoonlijk in beeld kunnen komen. Voorafgaand aan een dergelijke  wedstrijd zal jij hiervan op de hoogte worden gesteld. 
 8. Vermeld wordt in het jaarverslag van de KNCB wegens bijzondere verdiensten voor de  KNCB. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam in combinatie met  de verdiensten; 
 9. Je inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Welke gegevens worden verwerkt is  afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam en e-mailadres ook  adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten; 
 10. Je aanmeldt voor en/of KNCB-evenementen bezoekt. Welke gegevens worden verwerkt  is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook  adresgegevens of een telefoonnummer omvatten. Betalingen worden niet door de KNCB  uitgevoerd.  
 11. Je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of mailingen afkomstig van de KNCB. Het gaat dan  om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of  mailing, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres; 
 12. Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet  zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres (zie hiervoor ook op de KNCB website ons Privacy Statement ); 
 13. Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens  waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen  van contact. Het kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met  jouw voor- en achternaam, bondsnummer of vrijwilligersfunctie. 

Welke rechtsgronden?  

Volgens de wet mag de KNCB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de  wettelijke grondslagen uit artikel 6 van de AVG geldt. De KNCB hanteert de volgende  rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:  

 1. In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst; 
 2. Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving); 
 3. Het gerechtvaardigd belang, waarbij de KNCB erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is;
 4. Door verleende toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Doel van de verwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:  

 1. Het optimaal kunnen bedienen van de cricketverenigingen en individuele leden van de KNCB en het verbeteren van de dienstverlening; 
 2. Het organiseren van competities, evenementen en toernooien; 
 3. Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de KNCB; 4. Voor de monitoring ten behoeve van de ontwikkeling van de topsporters; 5. Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en); 
 4. Het organiseren van bijeenkomsten; 
 5. Het verstrekken van gevraagde informatie; 
 6. Voor het uitvoeren van het tuchtrecht; 
 7. Het versturen van cricketnieuws en servicegerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken; 
 8. Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van de KNCB, de partners van de KNCB of andere partijen waarmee de KNCB samenwerkt; 
 9. Analytische en onderzoeksdoeleinden; 
 10. Wedstrijdverslagen en Archiefdoeleinden, waaronder nadrukkelijk het bijhouden van statistische informatie voor zover deze verbonden is aan het cricketspel (waaronder Kleefstra Almanak); 
 11. Het nakomen van wettelijke verplichtingen; 
 12. Het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten. 

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen  van toestemming, het bieden van het recht van bezwaar of het achteraf kunnen afmelden zal  de KNCB die eisen uiteraard volgen.  

Verstrekking aan derden  

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te  kunnen bereiken. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het  uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden  ter beschikking onder door de KNCB opgestelde voorwaarden/waarborgen  (verwerkersovereenkomsten) en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en  richtlijnen.  

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze  verenigingen en leden een ICT-oplossing aanbieden, zoals voor de ledenadministratie  (AllUnited), of voor de organisatie rondom competities, evenementen en toernooien (e-

Cricket, NV-Play of InterActSport/All United), of derden die door de KNCB worden  ingeschakeld voor het verbeteren van de dienstverlening (bijvoorbeeld marktonderzoek door  ons aangetrokken bedrijven of tijdelijk aangestelde stagiaires).  

Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak, datum  ingang lidmaatschap en verenigingsnaam (of verenigingscode) wordt doorgegeven aan  NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De  sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en  beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen.  Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen  gemotiveerd bezwaar maken bij de vereniging, de bond en/of NOC*NSF.  

Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting,  gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de  lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en de KNCB of wanneer de KNCB hiervoor een  gerechtvaardigd belang heeft.  

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De KNCB  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de  hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening  aan een wettelijke plicht.  

Beveiliging 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. De KNCB treft  voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies,  ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor  geldende wettelijke eisen en richtlijnen.  

Jouw rechten  

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht  om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de  AVG). Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens in het geval van  direct marketing. Indien de verwerking van je gegevens berust op toestemming, dan kun je  deze te allen tijde intrekken. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie  (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kan je je vanuit die betreffende uiting  afmelden. Je kan je schriftelijke verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy  gerelateerde zaken sturen aan de KNCB, via cricket@kncb.nl. Je ontvangt dan zo spoedig  mogelijk antwoord.  

Wanneer je van mening bent dat je er niet uitkomt met de KNCB dan kan je contact  opnemen met het Bondsbureau.. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het  gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

Informatie over het privacy beleid van de KNCB  

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van de KNCB, kan je  contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar cricket@kncb.nl .  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij  wijzigingen in de bedrijfsvoering van de KNCB. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze  privacyverklaring te raadplegen.  

Januari 2021